Zgłoszenia zadań przyjmujemy do 14.07.2017 r.

Jak przekazać swój pomysł

Zgłoszenia propozycji zadania wraz z listami poparcia należy:
a) przesłać na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
(al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź);
b) złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego;
c) przekazać skan drogą elektroniczną na adres bo@lodzkie.pl.

Jak poprawnie wypełnić wniosek?

Wykaz zgłoszonych propozycji zadań będzie udostępniony na stronie internetowej Województwa
www.lodzkie.plwww.bo.lodzkie.pl oraz wywieszony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

 

Weryfikacja propozycji zadań

Propozycje zadań zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej.
Następnie Kapituła ds. oceny propozycji zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego składająca się z radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego wyda opinię do rekomendacji sporządzonych przez urzędników.

 

Zadania dopuszczone do głosowania

Zarząd Województwa Łódzkiego przyjmuje ostateczną listę dopuszczonych do głosowania zadań oraz listę zadań odrzuconych (wraz z uzasadnieniem) z uwzględnieniem podziału na subregiony.
Ww. listy dostępne będą na stronie internetowej Województwa www.lodzkie.plwww.bo.lodzkie.pl oraz wywieszone w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Z chwilą udostępnienia ww. list mieszkańcy będą mogli rozpocząć prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej zadań dopuszczonych do głosowania.

Zgłaszanie propozycji zadań

Zgłaszanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska o charakterze ponadlokalnym, która mieści się w granicach zadań i kompetencji samorządu województwa, w szczególności,
o charakterze:
a) społecznym,
b) prozdrowotnym,
c) kulturalnym,
d) edukacyjnym,
e) sportowym,
f) turystycznym,
g) ekologicznym.

 

Wartość zadania

Szacunkowa wartość zgłaszanego przez mieszkańców zadania nie może być niższa niż 10 000 zł,
ani wyższa niż 300 000 zł.
Ewentualne koszty rocznego utrzymania zrealizowanego zadania nie mogą przekraczać 10 % kwoty przeznaczonej na jego realizację.

 

Kto może zgłosić propozycję zadania

Zadania mogą zgłaszać mieszkańcy województwa zamieszkali na terenie subregionu, do którego zgłoszono zadanie.
Swój pomysł należy opisać w Formularzu zgłaszania propozycji zadań do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego (do pobrania w 1 połowie czerwca).
Do zgłoszenia propozycji zadania należy dołączyć listę poparcia dla zadania, podpisaną przez co najmniej 50 mieszkańców subregionu, do którego zgłoszono zadanie (do pobrania w 1 połowie czerwca).

UWAGA

  • Zadania zostaną zrealizowane w 2018 r.
  • Zgłaszający propozycję zadania nie staje się automatycznie jego wykonawcą po wyborze zadania do realizacji. Wykonawcy zadania wybranego do realizacji w głosowaniu zostaną wyłonieni przez właściwą komórkę organizacyjną prowadzącą zadanie.
  • Zadania inwestycyjne mogą być realizowane wyłącznie na mieniu województwa (zapoznaj się z Wykazem nieruchomości Województwa Łódzkiego oraz z Wykazem dróg wojewódzkich).
  • Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego nie mogą zawierać bezpośredniego ani pośredniego wskazania podmiotu realizującego zadanie lub trybu jego realizacji, a także zastrzeżonych znaków towarowych.

Skontaktuj się z nami

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy departamentów Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego wskazani na poniższej liście:

Lista pracowników do kontaktu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8 / 90-051 Łódź

Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
tel. 42 663 33 48
42 663 34 67
bo@lodzkie.pl

WynikiWYŚLIJ SUGESTIĘ