Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

11 lutego 2022
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 90/22 z dnia 9 lutego 2022 r. ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok oraz powołał Komisję konkursową do oceny merytorycznej ofert.

Najważniejsze informacje o konkursie:

– oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do dnia 11 marca 2022 roku do godz. 23:59:59;

do dnia 18 marca 2022 roku do godziny 16:00 należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8, podpisane potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (niezależnie od daty stempla pocztowego);

– rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do dnia 31 maja 2022 roku;

– do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 1 czerwca 2022 roku i kończy nie później niż 31 grudnia 2022 roku.