Konkurs ofert na realizację zadania pn. „Profilaktyka wad stóp u dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu pajęczańskiego”

26 stycznia 2023
Konkurs ofert na realizację zadania pn. Profilaktyka wad stóp u dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu pajęczańskiego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Profilaktyka wad stóp u dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu pajęczańskiego” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok – na podstawie art. 2, art. 13 pkt 3 oraz w związku z art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1608).

Przedmiot konkursu: profilaktyka, wczesne wykrywanie zaburzenia osi kończyn oraz wad stóp poprzez badanie komputerowe stóp u dzieci i młodzieży z powiatu pajęczańskiego.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: do 40.000 zł

Do składania ofert i uczestnictwa w konkursie zaprasza się: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określone w art. 3 ust. 2 ustawy dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, spełniające wymagania określone w Ogłoszeniu.

Termin i sposób złożenia oferty: do dnia 15 lutego 2023 roku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: Departament Polityki Zdrowotnej: konkurs ofert pn. Profilaktyka wad stóp u dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu pajęczańskiego” w ramach Budżetu Obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok.

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.

Więcej szczegółów dot. konkursu na stronie zdrowie.lodzkie.pl