Konkurs „Profilaktyka wad stóp u dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu pajęczańskiego”

16 marca 2023
Profilaktyka wad stóp u dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu pajęczańskiego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił II konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Profilaktyka wad stóp u dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu pajęczańskiego” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok.

Podstawowe informacje:

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: do 40.000 zł.
Do składania ofert i uczestnictwa w konkursie zaprasza się:
Podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych
zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu
publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
określone w art. 3 ust. 2 ustawy dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym,
spełniające wymagania określone w Ogłoszeniu.
Termin realizacji zadania: od daty podpisania umowy do 30 listopada 2023 r.
Miejsce składania ofert:
Osobiście – Biuro Podawcze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051
Łódź, al. Piłsudskiego 12, parter lub za pośrednictwem poczty 90-051 Łódź,
al. Piłsudskiego 8
Termin i sposób złożenia oferty:
Do dnia 5 kwietnia 2023 roku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Oferty należy składać
w zamkniętej kopercie z napisem: Departament Polityki Zdrowotnej: II konkurs ofert pn. „Profilaktyka wad stóp u dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu pajęczańskiego” w ramach Budżetu
Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok.

Treść ogłoszenia II