Wykaz projektów zadań dopuszczonych do głosowania

04 czerwca 2019

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu
4 czerwca br. przyjął ostateczny wykaz projektów zadań dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2020.

Informujemy, że głosowanie na zadania złożone
w ramach następujących pul powiatowych:

 • pula powiatu bełchatowskiego,
 • pula powiatu kutnowskiego,
 • pula powiatu łódzkiego wschodniego,
 • pula powiatu pajęczańskiego,
 • pula powiatu radomszczańskiego,
 • pula powiatu skierniewickiego,
 • pula powiatu tomaszowskiego,
 • pula powiatu zgierskiego,
 • pula powiatu miasto Piotrków Trybunalski,
 • pula powiatu miasto Skierniewice,

z racji niewykorzystania kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach ww. pul, nie zostanie przeprowadzone. Autorom wszystkich 38 projektów zadań zgłoszonych w ramach powyższych pul gratulujemy! Mieszkańcy wskazanych powiatów mogą oddawać swoje głosy wyłącznie na propozycje zadań wojewódzkich.

W tej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy Łódzkiego będą wybierali spośród 26 projektów zadań wojewódzkich, a mieszkańcy pozostałych 14 powiatów, w których głosowanie na zadania złożone w ramach pul powiatowych zostanie przeprowadzone, będą mieli możliwość zagłosowania na jeden z projektów zgłoszonych w ramach puli powiatu swojego zamieszkania. Łącznie do głosowania dopuszczono 124 projekty zadań powiatowych.

Każdy pełnoletni mieszkaniec naszego regionu będzie mógł wybrać w zaplanowanym na okres
10-26 czerwca br. głosowaniu najbardziej mu bliskie propozycje. W wykazie znaleźć można charakterystykę poszczególnych projektów oraz przyporządkowane im kody, którymi będziemy posługiwać się wypełniając kartę do głosowania.

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą w sprawie budżetu obywatelskiego, wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w drodze głosowania dokonują mieszkańcy Województwa, którzy w dniu głosowania ukończyli 18 lat. Uprawniony do głosowania mieszkaniec głosuje wyłącznie raz – może oddać swój na jeden projekt wojewódzki oraz na jeden projekt powiatowy (nie dotyczy mieszkańców powiatów, w których głosowanie na zadania w ramach puli powiatowej nie odbędzie się).

Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny w punktach do głosowania wyznaczonych przez Zarząd Województwa (https://bo.lodzkie.pl/gdzie-glosowac-przedstawiamy-liste-punktow/)

Głos uznaje się za nieważny, gdy:

 • oddany został na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem;
 • karta do głosowania zawiera skreślenia, poprawki, dopiski w miejscu przeznaczonym do wpisania kodu projektu;
 • karta do głosowania nie zawiera wskazania żadnego projektu;
 • karta do głosowania zawiera wskazanie więcej niż jednego projektu wojewódzkiego lub więcej niż jednego projektu powiatowego;
 • nie zostały wypełnione wszystkie pola obowiązkowe karty do głosowania;
 • jest jednym z wielu głosów oddanych przez tę samą osobę;
 • oddany został przed rozpoczęciem lub po upływie terminu wyznaczonego na głosowanie, czyli innym niż 10-26 czerwca 2019 r.;
 • oddany został przez osobę, która w dniu głosowania nie ukończyła 18 lat.
WYŚLIJ SUGESTIĘ