Znamy nowy regulamin!

28 lutego 2018

 

 

 

 

 

Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego przyjęli zmieniony Regulamin Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego.

 

Wprowadzane zmiany są przede wszystkim wynikiem doświadczeń z realizacji BO SWŁ na 2018 rok oraz postulatów mieszkańców. Poniżej najważniejsze z nich:

1)         zwiększono kwotę przeznaczoną na realizację zadań w ramach BO SWŁ z 5 000 000 zł aż do 8 000 000 zł;

2)         poza zadaniami subregionalnymi wyodrębniono kategorię zadań wojewódzkich, których szacunkowy koszt realizacji nie może być niższy niż 100 000,00 zł, ani wyższy niż                     500 000,00 zł; na zadania regionalne przeznacza się ¼ ogółu środków tj. 2 000 000 zł;

3)         środki na zadania subregionalne dzieli się na pule poszczególnych subregionów według algorytmu uwzględniającego liczbę mieszkańców oraz powierzchnię;

5)         wykluczono możliwość zgłaszania projektów zadań polegających na zorganizowaniu imprezy masowej, sfinansowaniu kolejnej edycji wydarzenia cyklicznego oraz obejmujących wyłącznie sporządzenie dokumentacji projektowej;

6)         dopuszczono wycofanie projektu przez zgłaszającego w toku weryfikacji;

7)         uzupełnienie braków formalnych, uzgodnienie zmian zakresu projektu, wyrażenie zgody na zakwalifikowanie projektu do innej puli i złożenie oświadczenia o wycofaniu projektu może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej bez konieczności wysyłania skanu z podpisem;

8)         wprowadzono procedurę odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania – odwołania rozpatruje Zarząd WŁ;

9)         możliwe jest oddanie głosu na 1 zadanie regionalne oraz 3 subregionalne (można będzie głosować na zadania z różnych subregionów).

Zachęcamy do zapoznania się z Regulamin BO SWŁ.