AKTUALIZACJA – pierwszy konkurs ofert z zakresu bezpieczeństwa publicznego

02 kwietnia 2024
konkurs ofert z zakresu bezpieczeństwa publicznego

WAŻNY KOMUNIKAT

Komunikat dotyczy pierwszego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Wprowadza się zmiany w opisie zadania nr 10 Olimpijskie sprawności Małych Strażaków dotyczące przedziału wiekowego dzieci biorących udział w pikniku. W wyniku oczywistej omyłki pisarskiej przedział wiekowy w opisie przedmiotowego zadania zostało określone 4- 15 lat.