Konsultacje Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego

16 stycznia 2018

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego

Opinie i uwagi do projektu uchwały mogą składać w szczególności organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa łódzkiego.

 

Konsultacje prowadzone są w dniach 16 – 30 stycznia 2018 r.

W konsultacjach można wziąć udział w formie:

 • Pisemnej poprzez składnie wypełnionego formularza konsultacyjnego:
  – drogą elektroniczną na adres: ngo@lodzkie.pl,
  – drogą korespondencyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (parter, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź)
  – osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź)
  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uwag do Urzędu. Uwagi nadesłane po terminie mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia
 • Bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji w dniu 23 stycznia 2018 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź) – dowiedz się więcej
 • Konsultacji z Łódzką Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

Pełen tekst ogłoszenia