O budżecie

Celem Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego jest większe zaangażowanie mieszkańców w proces kształtowania ich najbliższego otoczenia.

Mieszkańcy naszego województwa będą mogli zgłaszać propozycje zadań, udzielać poparcia dla pomysłów innych autorów, a finalnie głosować na najciekawsze inicjatywy.

Obecny rok poświęcony będzie zgłaszaniu i wybieraniu zadań, zaś 2018 realizacji wybranych przez mieszkańców pomysłów.

Na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego władze województwa łódzkiego przeznaczyły 5 mln zł.

Obszar województwa został podzielony na pięć subregionów (zobacz):

  1. północny obejmujący powiaty: kutnowski, łowicki, zgierski, łęczycki;
  2. wschodni obejmujący powiat/ miasto Skierniewice oraz powiaty: skierniewicki, rawski, brzeziński, tomaszowski, opoczyński;
  3. południowy obejmujący powiat/ miasto Piotrków Trybunalski oraz powiaty: piotrkowski, radomszczański, bełchatowski, łódzki wschodni;
  4. zachodni obejmujący powiaty: poddębicki, zduńskowolski, pabianicki, łaski, sieradzki, wieruszowski, wieluński, pajęczański;
  5. subregion obejmujący powiat/miasto Łódź.

Mieszkańcy każdego z subregionów będą dysponowali kwotą 1 mln zł.

Propozycje zadań będą mogli zgłaszać mieszkańcy województwa zamieszkali na terenie subregionu, którego dotyczyć będzie zadanie.

Jak zgłosić zadanie?

Wykaz zgłoszonych propozycji zadań będzie udostępniony na stronie internetowej Województwa www.lodzkie.plwww.bo.lodzkie.pl oraz wywieszony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Propozycje zadań zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej.

Następnie Kapituła ds. oceny propozycji zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego składająca się z radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego wyda opinię do rekomendacji sporządzonych przez urzędników.

Zarząd Województwa Łódzkiego przyjmuje ostateczną listę dopuszczonych do głosowania zadań oraz listę zadań odrzuconych (wraz z uzasadnieniem) z uwzględnieniem podziału na subregiony.

Ww. listy dostępne będą na stronie internetowej Województwa www.lodzkie.plwww.bo.lodzkie.pl oraz wywieszone w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Z chwilą udostępnienia ww. list mieszkańcy będą mogli rozpocząć prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej zadań dopuszczonych do głosowania.

Wyboru zadań do realizacji dokonają mieszkańcy Województwa w drodze głosowania.

Jak głosować?

Po zakończeniu głosowania zostanie ustalona liczba punktów przyznanych przez mieszkańców poszczególnym zadaniom. Do realizacji zostaną skierowane te zadania, które uzyskały największa liczbę punktów w danym subregionie, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w subregionie.

Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście w danym subregionie, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.

Jeżeli w toku realizacji zadań z danego subregionu poczynione zostaną oszczędności i pozostała kwota będzie wystarczająca na realizację innych zadań, zrealizowane będą mogły być kolejne zadania z listy zadań w danym subregionie, które zdobyły największą liczbę punktów spośród niezakwalifikowanych – aż do wyczerpania puli środków.

Listę zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego z podziałem na subregiony, zatwierdzi Zarząd Województwa Łódzkiego w drodze uchwały.

Wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego ogłoszone zostaną na stronie internetowej Województwa www.lodzkie.plwww.bo.lodzkie.pl oraz wywieszone w siedzibie Urzędu.

Więcej szczegółów dotyczących ustalenia wyników głosowania znajdziesz w § 17 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego

Więcej informacji o realizacji zadań znajdziesz tutaj.

WynikiWYŚLIJ SUGESTIĘ