O budżecie


Celem Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego jest rozszerzenie możliwości zaangażowania mieszkańców w proces decydowania o wydatkach regionalnej wspólnoty samorządowej, a przez to – o działaniach samorządu województwa wpływających na nasze otoczenie.

Mieszkańcy naszego województwa mogą zgłaszać swoje projekty zadań, udzielać poparcia dla pomysłów innych autorów, a finalnie głosować na najciekawsze inicjatywy.

Na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. władze samorządu województwa łódzkiego przeznaczą 8 mln zł.

Wyodrębniono pulę środków na zadania wojewódzkie, obejmującą całość województwa, w wysokości 2 mln zł. Szacunkowy koszt realizacji jednego takiego zadania nie może być niższy niż 100 000,00 zł, ani wyższy niż 500 000,00 zł. Projekt takiego zadania może zgłosić każdy z mieszkańców województwa.

Środki na zadania subregionalne (6 mln zł) dzieli się na pule poszczególnych subregionów według algorytmu uwzględniającego liczbę mieszkańców oraz powierzchnię, gdzie liczba mieszkańców jest dwukrotnie istotniejsza od powierzchni. Szacunkowy koszt realizacji jednego zadania subregionalnego nie może być niższy niż 10 000,00 zł, ani wyższy niż 300 000,00 zł.

Obszar województwa został podzielony na pięć subregionów:

  1. północny, obejmujący powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki i zgierski;
  2. wschodni, obejmujący miasto na prawach powiatu Skierniewice oraz powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, opoczyński, rawski, skierniewicki, tomaszowski;
  3. południowy, obejmujący miasto na prawach powiatu Piotrków Trybunalski oraz powiaty: bełchatowski, piotrkowski i radomszczański;
  4. zachodni, obejmujący powiaty: łaski, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski;
  5. miasta Łodzi, obejmujący miasto na prawach powiatu Łódź.

Projekty zadań będą mogli zgłaszać mieszkańcy województwa zamieszkali na terenie subregionu, którego dotyczyć będzie zadanie.

Wykaz zgłoszonych propozycji zadań będzie udostępniony na stronie internetowej Województwa www.lodzkie.plwww.bo.lodzkie.pl oraz wywieszony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Projekty zadań zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej. O dopuszczeniu lub niedopuszczeniu zgłoszonych projektów zadań do głosowania rozstrzyga Zespół ds. realizacji budżetu obywatelskiego.

Wykaz, zawierający decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektów zadań do głosowania, ogłaszany jest na stronie internetowej Województwa www.lodzkie.pl i przekazywany jest Kapitule ds. oceny projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego, powoływanej corocznie przez Zarząd Województwa Łódzkiego. W wykazie zamieszcza się uzasadnienia decyzji o niedopuszczeniu projektów zadań do głosowania.

W terminie 7 dni od ogłoszenia wykazu, zgłaszający projekt może wnieść do Zarządu Województwa Łódzkiego odwołanie od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania.

Kapituła ds. oceny projektów zapoznaje się z wniesionymi odwołaniami i  opiniuje wykaz w głosowaniu większością głosów.

Zarząd Województwa Łódzkiego rozpatruje odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania i przyjmuje ostateczną listę zadań dopuszczonych do głosowania oraz listę zadań niedopuszczonych do głosowania (wraz z uzasadnieniem) z uwzględnieniem podziału na pule.

Wyboru zadań do realizacji dokonają mieszkańcy Województwa w drodze głosowania.

Po zakończeniu głosowania zostanie ustalona liczba punktów przyznanych przez mieszkańców poszczególnym zadaniom. Do realizacji zostaną skierowane te zadania, które uzyskały największa liczbę punktów w danym subregionie, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w subregionie.

Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście w danym subregionie, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.

Jeżeli w toku realizacji zadań z danego subregionu poczynione zostaną oszczędności i pozostała kwota będzie wystarczająca na realizację innych zadań, zrealizowane będą mogły być kolejne zadania z listy zadań w danym subregionie, które zdobyły największą liczbę punktów spośród niezakwalifikowanych – aż do wyczerpania puli środków.

Listę zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego z podziałem na pulę wojewódzką i pule subregionalne, zatwierdzi Zarząd Województwa Łódzkiego w drodze uchwały.

Wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego ogłoszone zostaną na stronie internetowej Województwa www.lodzkie.plwww.bo.lodzkie.pl oraz wywieszone w siedzibie Urzędu.

Więcej szczegółów dotyczących ustalenia wyników głosowania znajdziesz w § 17 Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego.

W 2018 roku zbieramy propozycje zadań i przeprowadzamy wśród mieszkańców regionu głosowanie. Do realizacji przyjęte zostaną te zadania, które uzyskały największą liczbę punktów w danej puli. Zwycięskie zadania stają się zadaniami województwa i będą realizowane przez województwo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Realizacja zadań nastąpi w 2019 roku.

WYŚLIJ SUGESTIĘ