O budżecie

Celem Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego jest rozszerzenie możliwości zaangażowania mieszkańców w proces decydowania o wydatkach regionalnej wspólnoty samorządowej, a przez to – o działaniach samorządu województwa wpływających na nasze otoczenie.

 

W 2024 roku Województwo Łódzkie koordynować będzie proces wyboru zadań do realizacji w ramach VIII już edycji Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”.

W tym roku w ramach budżetu obywatelskiego wyodrębniona została pula wojewódzka oraz 24 pule powiatowe.

Zgłaszać będzie można:

    1. zadania wojewódzkie o charakterze inwestycyjnym i remontowym,
    2. zadania powiatowe tj. zadania nieinwestycyjne:

– o charakterze sportowym, w tym z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych,

– dotyczące bezpieczeństwa publicznego,

– o charakterze turystycznym,

– z zakresu edukacji ekologicznej,

– z zakresu ochrony środowiska,

– z zakresu rehabilitacji zdrowotnej,

– z zakresu upowszechniania folkloru związanego z Województwem,

– upowszechniających kulturę w nawiązaniu do historii województwa i pamięci historycznej.

W przypadku zadań wojewódzkich projekty mogą składać mieszkańcy województwa łódzkiego, zaś w przypadku zadań powiatowych mieszkańcy powiatu, do którego puli zgłoszony będzie projekt.

Szacunkowy koszt realizacji projektu w ramach puli wojewódzkiej nie może być niższy niż 100 000,00 zł ani wyższy niż 500 000,00 zł, a projektu w ramach puli powiatowej nie może być niższy niż 5 000,00 zł ani wyższy niż 40 000,00 zł.

Wykaz zgłoszonych propozycji zadań będzie udostępniony na stronie internetowej Województwa www.bo.lodzkie.pl.

Projekty zadań zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej. O dopuszczeniu lub niedopuszczeniu zgłoszonych projektów zadań do głosowania rozstrzyga Zespół ds. realizacji budżetu obywatelskiego.

Wykaz zawierający decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektów zadań do głosowania, ogłaszany jest na stronie internetowej Województwa  www.bo.lodzkie.pl. W wykazie zamieszcza się uzasadnienia decyzji o niedopuszczeniu projektów zadań do głosowania.

W terminie 7 dni od ogłoszenia wykazu, zgłaszający projekt może wnieść do Zarządu Województwa Łódzkiego, za pośrednictwem Zespołu ds. realizacji budżetu obywatelskiego, odwołanie od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania.

W przypadku uwzględnienia odwołania przez Zarząd Województwa zgłoszony projekt zostaje dopisany do wykazu projektów dopuszczonych do głosowania.

Ostateczny wykaz projektów dopuszczonych do głosowania z uwzględnieniem podziału na pule, przyjęty przez Zarząd Województwa, zostanie udostępniony na stronie www.bo.lodzkie.pl.

 

Wybór zadań do realizacji

Wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego z puli wojewódzkiej dokonywać będą w drodze głosowania mieszkańcy Województwa, którzy w dniu głosowania ukończyli 18 lat.

Wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego z puli powiatowej dokonywać będą w drodze głosowania mieszkańcy właściwego powiatu, którzy w dniu głosowania ukończyli 18 lat.

Po zakończeniu głosowania zostanie ustalona liczba punktów przyznanych przez mieszkańców poszczególnym zadaniom. Do realizacji zostaną skierowane te zadania, które uzyskały największą liczbę punktów w danej puli, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w puli wojewódzkiej lub w pulach powiatowych.

Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście w danej puli, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.

Jeżeli w toku realizacji zadań z danej puli poczynione zostaną oszczędności i pozostała kwota będzie wystarczająca na realizację innych zadań, zrealizowane będą mogły być kolejne zadania z listy zadań w danej puli, które zdobyły największą liczbę punktów spośród niezakwalifikowanych – aż do wyczerpania puli środków.

W przypadku, gdy suma szacunkowych kosztów realizacji projektów zgłoszonych do danej puli nie wyczerpie łącznej kwoty środków przeznaczonych na daną pulę, głosowania dla tej puli nie przeprowadza się.

Listę zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego z podziałem na pulę wojewódzką i pule powiatową, zatwierdzi Zarząd Województwa Łódzkiego w drodze uchwały.

Wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego ogłoszone zostaną na stronie internetowej Województwa www.bo.lodzkie.pl.

Więcej szczegółów dotyczących ustalenia wyników głosowania znajduje się w Uchwale nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego.

 

W 2024 roku zbieramy propozycje zadań i przeprowadzamy wśród mieszkańców regionu głosowanie. Do realizacji przyjęte zostaną te zadania, które uzyskały największą liczbę punktów w danej puli. Zwycięskie zadania stają się zadaniami Województwa i będą realizowane przez Województwo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Realizacja zadań nastąpi w 2025 roku.