Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Beztroskie, terapeutyczne wakacje dla dzieci, które pokonały nowotwór”

16 czerwca 2023
rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 496/23 z dnia 6 czerwca 2023 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach budżetu obywatelskiego „Łódzkie na Plus” na 2023 rok, na realizację zadania publicznego pn. „Beztroskie, terapeutyczne wakacje dla dzieci, które pokonały nowotwór”, udzielając dotacji na kwotę 39 400 złotych Fundacji Gajusz z Łodzi.

W przypadku otrzymania wnioskowanej dotacji, oferent zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów, w tym dokumentów stanowiących załączniki do umowy tj. kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (dotyczy podmiotów niewpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego i wezwanych do złożenia takiej dokumentacji), wypełnionego i podpisanego oświadczenia dotyczącego wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (brzmienie załącznika znajduje się do pobrania na stronie www.ngo.lodzkie.pl), informacji wskazującej osoby wyznaczone do podpisania umowy zgodnie z reprezentacją lub załączonym pełnomocnictwem oraz numerem rachunku bankowego. Dokumenty, o których mowa powyżej, stanowiące załączniki do umowy, powinny zostać dostarczone w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego, na stronie internetowej www.ngo.lodzkie.pl, tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego oraz elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl.