Głosowanie

Głosowanie zakończone

Jak głosować:

Wyboru zadań do realizacji może dokonać każdy mieszkaniec  Województwa w drodze głosowania.

 • Przejdź do głosowania online
 • Osobiście poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny w wyznaczonych punktach do głosowania.
  W punktach będą dostępne karty do głosowania i lista zadań dopuszczonych do głosowania. Lista punktów do głosowania BO SWŁ 2019.
 • Korespondencyjnie – wysyłając wypełnianą kartę do głosowania na adres: Urząd  Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź z dopiskiem „Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”. Za datę oddania głosu uważa się datę wpływu karty do głosowania do Urzędu.
WAŻNE Zasady głosowania:
 • Możesz zagłosować jeden raz

Karta do głosowania BO SWŁ 2019

Twój głos będzie nieważny, jeżeli:
 • oddany został na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem;
 • karta do głosowania zawiera skreślenia, poprawki, dopiski w miejscu przeznaczonym do zakreślenia wpisania kodów zadań;
 • karta do głosowania nie zawiera wskazania żadnego zadania;
 • karta do głosowania zawiera wskazanie więcej niż jednego zadania wojewódzkiego lub więcej niż trzech zadań subregionalnych;
 • jest jednym z wielu głosów oddanych przez tę samą osobę;
 • oddany został przed 1 października 2018 r. lub po 31 października 2018 r.;
 • oddany został przez osobę niepełnoletnią bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

Skontaktuj się z nami

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy departamentów Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego wskazani na poniższej liście (w godzinach pracy 8.00-16.00):

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8 / 90-051 Łódź

Wydział Inicjatyw Społecznych
tel. 42 291 97 23
bo@lodzkie.pl

WYŚLIJ SUGESTIĘ