Poprawa bezpieczeństwa na obszarach wodnych parków krajobrazowych województwa łódzkiego

04 maja 2022
Poprawa bezpieczeństwa na obszarach wodnych parków krajobrazowych województwa łódzkiego

Dyrektor Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ogłasza informację w sprawie składania ofert z pominięciem otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają kryteria określone w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok pt. „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA OBSZARACH WODNYCH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”

Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:  z zakresu bezpieczeństwa publicznego

Najważniejsze informacje o konkursie:

  • oferty należy składać w wersji papierowej
  • suma środków do rozdysponowania w zadaniu – 484 000,00 zł
  • maksymalna kwota dofinansowania zadania zgodna z kwotą podaną w opisie zadania
  • do kiedy trwa nabór ofert – do 26 maja 2022 r. do godz. 16.00
  • oferty należy składać bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z siedzibą: 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, albo przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera na powyższy adres. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – niezależnie od daty stempla pocztowego.
  • kiedy jest planowane rozpatrzenie ofert – do 21 czerwca 2022 r.
  • od kiedy można realizować zadanie – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 4 lipca 2022 r. i nie może zakończyć się później niż 31 grudnia 2022 r.